Melanie Martin-Dent

Email
Serving

Pastor
SIDNEY LONSDALE UMC
PO Box 292
Sidney, MT 59270
(406) 433-3110


Pastor
RICHEY UMC
PO Box 46
Richey, MT 59259
(406) 433-3151